Committee

OFFICE BEARER’S FOR 2018-2019

Sr No Name Village Designation Email Id
1 Dr. Sharmishtha Chunilal Gala Lakadiya President sharmisthashah8270@hotmail.com
2 Kalpana Jayesh Shah (Gindra) Aadhoi 1st Vice President kalpanagindra@gmail.com
3 CA. Shantilal Jagshi Gala Lakadia 2nd Vice President sgalaca@gmail.com
4 Jitendra Jivraj Karia Kakarva Secretary jitu_4karia@yahoo.com
5 Bhavesh Kantilal Nisar Kharoi 1st Jt. Secretary bhavesh_nisar@rediffmail.com
6 CS. Namrata Chirag Shah Lakadia 2nd Jt. Secretary freindlynam@gmail.com
7 Jitendra Popatlal Nandu Kharoi Treasurer jitunandu@gmail.com
8 Kunal Velji Faria Bhachau Jt. Treasurer kunalfaria@gmail.com

COMMITTEE MEMBERS for 2018-19

Sr No Name Village Designation Email Id
1 Prakash Amrutlal Chhadva Bhachau Member aquilaINDIA@gmail.com
2 Jitesh Velji Karia Kakarva Member jiteshkaria77@yahoo.com
3 Jimit Damji Khirani Lakadiya Member jimitkhirani@gmail.com
4 CA. Tushar Karamshi Gada Manafra Member tushargada@rediffmail.com
5 Adv. Ankit Lalji Shah (Gala) Bhachau Member ankitshahmumbai99@gmail.com
6 Mittal Mansukhlal Shah (Gada) Lakadia Member mitushah23@gmail.com
7 CA. Rajesh Devji Satra Bharudiya Member satra.rajesh@gmail.com
8 Sol. Chirag Meghji Shah Lakadia Member adv.shah@hotmail.com
9 Dr. Dipti Nilesh Shah Kharoi Member drdipti.shah@yahoo.com
10 Ramniklal Jayantilal Mota Suvai Member ramniklal.mota@gmail.com
11 Parag Manilal Chheda Manafra Member paragchheda@ymail.com
12 Priyanka Jigar Gada Bhachau Member galapriyanka89@gmail.com
13 Avi Maganlal Nandu Lakadiya Member avinandu530@gmail.com
14 Hemangi Rajesh Khutiya Bhachau Navagam Member hemakhuthiya@gmail.com
15 Rajesh Damji Shah Gagodar Member rajesh.shah87@hotmail.com
16 Paresh Velji Shah (Gala) Bhachau Member helparesh@hotmail.com
17 Dr.Bipin Rupshi Shah (Karia) Bhachau Member drbipinrshah@gmail.com

PAST PRESIDENTS

Sr No Name Year Village Email Id
1 CA Shantilal Ratanshi Satra 1994-1996 Suvai srsatra@yahoo.com
2 CA Pravin Nanji Gala 1996-1997 Nandasar pravin.nipra@gmail.com
3 Mr. Narendra Ramji Visaria 1997-1998 Bhachau narendrars@gmail.com narendrarshah@yahoo.com
4 Advt. Lata Ratanshi Chheda 1998-1999 Kharoi laxinform@yahoo.in
5 Dr. Rasik Shamji Shah 1999-2000 Adhoi rasiksshah@yahoo.co.in
6 CA Pravin Champshi Gala 2000-2001 Bhachau pravingalaca@yahoo.com greatpc@rediffmail.com
7 CA Hasmukh Nanji Gada 2001-2002 Lakadia hasmukh@hsconsulting.in
8 Dr. Girdhan Popatlal Gada 2002-2003 Lakadia drgirdhangada@yahoo.com
9 Mr. Girish Khimji Shah 2003-2004 Nutan Trambau silkmuseum@hotmail.com
10 CA Bharat Asdhir Savla 2004-2005 Kakarva bharatasavla@gmail.com
11 Dr. Umesh Rupshi Nisar 2005-2006 Bhachau umeshnisar@rediffmail.com
12 CA Shailesh Chandrakant Nandu 2006-2007 Bhachau shaileshnandu@gmail.com
13 CA Chetan Hirji Chhadwa 2007-2008 Suvai chetan.chhadwa@gmail.com
14 CA Navin Keshavji Nisar 2008-2009 Bhachau navin_nishar@yahoo.co.in
15 Mr. Manilal Juthalal Karia 2009-2010 Rav mjkaria@hotmail.com
16 Mr. Jayesh Shamji Gindra 2010-2011 Adhoi jayeshgindra@gmail.com
17 CA Nitin Harakhchand Gada 2011-2012 Samakhiari nitingada99@gmail.com
18 CA Pravin Champshi Gala 2012-2013 Bhachau pravingalaca@yahoo.com greatpc@rediffmail.com
19 CA Kishore Ramji Gala 2013-2014 Lakadia kgalaca@gmail.com
20 CA Dhiraj Parbat Satra 2014-2015 Bhachau cadhirajsatra@gmail.com dhiraj.satra@monarchinnovative.com
21 Vipul Maganlal Gada 2015-2016 Lakadia vipulgada@gmail.com
22 CA Vinod Motilal Savla 2016-2017 Suvai shahsavla@gmail.com
23 Sol. Leena Jayesh Shah (Gala) 2017-2018 Aadhoi leena_vadhan@rediffmail.com
sfalegal@hotmail.com

 

SUB – COMMITTEES :
School Scholarship Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 Adv. Girish Khimji Shah Chairman Nutan Trambau silkmuseum@hotmail.com
2 CA Vinod Motilal Savla Vice Chairman Suvai shahsavla@gmail.com
3 Mr. Jitendra Popatlal Nandu Convener Kharoi jitunandu@gmail.com
4 Dr. Sharmishtha Chunilal Gala 1st Co-Convener Lakadia sharmisthashah8270@hotmail.com
5 Jitendra Jivraj Karia 2nd Co-Convener Kakarva jitu_4karia@yahoo.com
6 Dr. Girdhan Popatlal Gada Member Lakadia drgirdhangada@yahoo.com
7 Mr. Jayesh Shamji Gindra Member Adhoi jayeshgindra@gmail.com
8 Mr. Manilal Juthalal Karia Member Rav mjkaria@hotmail.com
9 CA Pravin Champshi Gala Member Bhachau pravingalaca@yahoo.com
10 CA Nitin Harakhchand Gada Member Samakhiari nitingada99@gmail.com
11 CA Kishore Ramji Gala Member Lakadia kgalaca@gmail.com
12 CA Dhiraj Parbat Satra Member Bhachau cadhirajsatra@gmail.com
13 Vipul Maganlal Gada Member Lakadia vipulgada@gmail.com
14 Bhavesh Kantilal Nisar Member Kharoi bhavesh_nisar@rediffmail.com
15 Prakash Amrutlal Chhadva Member Bhachau aquilaINDIA@gmail.com
16 Mittal Mansukhlal Gada Member Lakadia mitushah23@gmail.com
17 CA Rajesh Devji Satra Member Bharudiya satra.rajesh@gmail.com
18 Nitin Vaghji Chhadva Member Samakhiari 007nvs@gmail.com
19 Avi Maganlal Nandu Member Lakadiya avinandu530@gmail.com
20 Hemangi Rajesh Khutiya Member Bhachau Navagam hemakhuthiya@gmail.com
21 Jimit Damji Khirani Member Lakadia jimitkhirani@gmail.com

 

Book Bank Committee

Sr No Name Designation village Email Id
1 Vipul Maganlal Gada Chairman Lakadia vipulgada@gmail.com
2 CA Navin Keshavji Nisar Vice Chairman Bhachau navin_nishar@yahoo.co.in
3 CS Namrata Chirag Shah Convener Lakadia freindlynam@gmail.com
4 Priyanka Jigar Gada 1st Co-Convener Bhachau galapriyanka89@gmail.com
5 Ramniklal Jayantilal Mota 2nd Co-Convener Suvai ramniklal.mota@gmail.com
6 Avi Maganlal Nandu Member Lakadia avinandu530@gmail.com
7 Hemangi Rajesh Khuthiya Member Bhachau Navagam hemakhuthiya@gmail.com
8 Kunal Velji Faria Member Bhachau kunalfaria@gmail.com
9 Jitesh Velji Karia Member Kakarva jiteshkaria77@yahoo.com
10 Meet Shantilal Gala Member Aadhoi meetgala786@gmail.com
11 Vinod Nenshi Boricha Member Adhoi
12 Geeta Damji Gada Member Samkhiyari
13 Hardik Dinesh Gala Member Samkhiyari
14 Aayushi Jayesh Gada Member Samkhiyari
15 Charmi Shamji Nandu Member Bhachau

 

Counseling Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 CA Chetan Hirji Chhadwa Chairman Suvai chetan.chhadwa@gmail.com
2 Dr. Girdhan Popatlal Gada Vice Chairman Lakadia drgirdhangada@yahoo.com
3 Kalpana Jayesh Shah (Gindra) Convener Aadhoi kalpanagindra@gmail.com
4 Kunal Velji Faria 1st Co-Convener Bhachau kunalfaria@gmail.com
5 Parag Manilal Chheda 2nd Co-Convener Manafra paragchheda@ymail.com
6 Sharmishtha Chunilal Gala Member Lakadia sharmisthashah8270@hotmail.com
7 Dr. Umesh Rupshi Nisar Member Bhachau umeshnisar@rediffmail.com
8 Jitesh Velji Karia Member Rav jiteshkaria77@yahoo.com
9 CA. Tushar Karmshi Gada Member Manafra tushargada@rediffmail.com
10 Ramniklal Jayantilal Mota Member Suvai ramniklal.mota@gmail.com
11 Avi Maganlal Nandu Member Lakadia avinandu530@gmail.com
12 Hemangi Rajesh Khutiya Member Bhachau Navagam hemakhuthiya@gmail.com
13 Dr. Dipti Nilesh Shah Member Kharoi drdipti.shah@yahoo.com

 

Business Clinic

Sr No Name Designation Village Email Id
1 CA Chetan Hirji Chhadva Chairman Suvai chetan.chhadwa@gmail.com
2 CA Shantilal Jagshi Gala Convener Lakadia sgalaca@gmail.com
3 Nirav Kunvarji Gala Co-Convener Halra niravgalacs@gmail.com
4 CA Hasmukh Nanji Gada Member Lakadia hasmukh@hsconsulting.in
5 CA Nitin Harakhchand Gada Member Samakhiari nitingada99@gmail.com
6 CA Pravin Champshi Gala Member Bhachau pravingalaca@yahoo.com
7 Mr. Jayesh Shamji Gindra Member Adhoi jayeshgindra@gmail.com
8 CA Pravin Nanji Gala Member Nandasar pravin.nipra@gmail.com
9 Paresh Velji Gala Member Bhachau helpparesh@hotmail.com
10 Kalpana Jayesh Shah (Gindra) Member Aadhoi kalpanagindra@gmail.com
11 CA Shantilal Jagshi Gala Member Lakadia sgalaca@gmail.com
12 Jitesh Velji Karia Member Kakarva jiteshkaria77@yahoo.com
13 Viral Damji Charla Member Aadhoi viral8686@gmail.com
14 Jimit Damji Khirani Member Lakadia jimitkhirani@gmail.com
15 Mittal Mansukhlal Gada Member Lakadia mitushah23@gmail.com
16 Chirag Meghji Shah Member Lakadia adv.shah@hotmail.com

 

Professional Development Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 CA Nitin Harakhchand Gada Chairman Samakhiari nitingada99@gmail.com
2 CA. Rajesh Devji Satra Convener Bharudia rajeshsatra_1987@yahoo.com
3 Adv. Ankit Lalji Shah (Zalani) Co-convener Bhachau ankitzalani_89@yahoo.com
4 Jitesh Velji Karia Member Kakarva jiteshkaria77@yahoo.com
5 Prakash Amrutlal Chhadva Member Bhachau chhadvap@gmail.com
6 Jimit Damji Khirani Member Lakadia jimitkhirani@gmail.com
7 Vipul Maganlal Gada Member Lakadia vipulgada@gmail.com
8 Kunal Velji Faria Member Bhachau kunalfaria@gmail.com

 

Hostel Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 Dr. Rasik Shamji Shah Chairman Adhoi rasiksshah@yahoo.co.in
2 CA Pravin Nanji Gala Convener Nandasar pravin.nipra@gmail.com
3 Mr. Jayesh Shamji Gindra Co-convener Adhoi jayeshgindra@gmail.com
4 Mr. Girish Khimji Shah Member Nutan Trambau silkmuseum@hotmail.com
5 CA Navin Keshavji Nisar Member Bhachau navin_nishar@yahoo.co.in
6 Mr. Manilal Juthalal Karia Member Rav mjkaria@hotmail.com
7 CA Pravin Champshi Gala Member Bhachau pravingalaca@yahoo.com
8 Dr. Girdhan Popatlal Gada Member Lakadia drgirdhangada@yahoo.com
9 CA Nitin Harakhchand Gada Member Samakhiari nitingada99@gmail.com
10 CA Kishore Ramji Gala Member Lakadia kgalaca@gmail.com
11 CA Dhiraj Parbat Satra Member Bhachau cadhirajsatra@gmail.com
12 Sol. Leena Jayesh Shah (Gala) Member Aadhoi sfalegal@gmail.com