Committee

OFFICE BEARER’S FOR 2021-2022

Sr No Name Village Designation Email Id
1 Mr. Jitendra Jivraj Korshi Shah/Karia Kakarva President jeetukaria4@gmail.com
2 CA Shantilal Jagshi Ladhu Gala Lakadia 1st Vice President sgalaca@gmail.com
3 Mr. Jitendra Popatlal Bhachu Nandu Kharoi 2nd Vice President jitunandu@gmail.com
4 Mr. Bhavesh Kantilal Shivji Nisar Kharoi Secretary bhavesh_nisar@rediffmail.com
5 Mr. Kunal Velji Shivji Faria Bhachau 1st Jt Secretary kunalfaria@gmail.com
6 Dr. Dipti Nilesh Khimji Shah Kharoi 2nd Jt. Secreatry dr.diptishah1512@gmail.com
7 Mr. Prakash Amrutlal Keshavji Chhadva Bhachau Treasurer chhadvap@gmail.com
8 Mrs. Hemangi Jay Dinesh Gala Samkhiyari Jt. Treasurer hemakhutiya@gmail.com


COMMITTEE MEMBERS for 2021-22

Sr No Name Village Designation Email Id
1 Ms. Mittal Mansukhlal Karsan Gada/Shah Lakadiya Committee Member mitushah23@gmail.com
2 Mr. Parag Manilal Govar Chheda Manafra Committee Member paragchheda6687@gmail.com
3 Mr. Avi Magan Desar Nandu Lakadiya Committee Member avinandu530@gmail.com
4 Dr. Bipin Rupshi Bhachu Karia/Shah Bhachau Committee Member drbipinrshah@gmail.com
5 Mr. Nitin Vaghji Hemraj Chhadva/Shah Samkhiyari Committee Member 007nvs@gmail.com
6 CA Jigar Mulchand Hirji Savla Lakadiya Committee Member savlajigar126@gmail.com
7 CA Mayur Khetsi Gela Nisar Aadhoi Committee Member mayur@dalaldoctor.com
8 CA Ankur Bhanji Vershi Nisar Bharudiya Committee Member ankur.nishar@gmail.com
9 Adv. Haresh Nanji Bachu Gada Thoriyari Committee Member haresh_nanji@yahoo.com
10 Mr. Kishor Kheraj Waghji Shah/Gada Lakadiya Committee Member kkshah22@yahoo.com
11 Mrs. Meenakshi Pravin Champshi Gala Bhachau Committee Member mpgalaba@gmail.com
12 Mr. Praful Kanji Rana Nandu/Shah Kakarva Committee Member salsaindia@gmail.com
13 Mrs. Pushpa Chetan Hirji Chhadwa Suvai Committee Member pushpa.chhadwa@gmail.com
14 CA Litesh Korshi Harachand Gada Bhachau Committee Member liteshgada@gmail.com
15 Mr. Kumar Velji Karsan Dedhia Bhachau – Navagam Committee Member kumded@gmail.com
16 Mrs. Archana Rasik Shamji Gindra/Shah Aadhoi Committee Member archanashahf5@gmail.com

PAST PRESIDENTS

Sr. No Name Village Year Email Id
1 CA Shantilal Ratanshi Satra Suvai 1994-1996 srsatra@yahoo.com
2 CA Pravin Nanji Gala Nandasar 1996-1997 pravin.nipra@gmail.com
3 Mr. Narendra Ramji Visaria (MBA) Bhachau 1997-1998 narendrars@gmail.com
4 Adv. Lata Ratanshi Chheda Kharoi 1998-1999 laxinform@yahoo.in
5 Dr. Rasik Shamji Gindra Adhoi 1999-2000 rasiksshah@yahoo.co.in
6 CA Pravin Chapshi Gala Bhachau 2000-2001 pravingalaca@yahoo.com
7 CA Hasmukh Nanji Gada Lakadia 2001-2002 hasmukh.shah@hscollp.in
8 Dr. Girdhan Popatlal Gada Lakadia 2002-2003 drgirdhangada@yahoo.com
9 Adv. Girish Khimji Shah Nutan Trambau 2003-2004 silkmuseum@hotmail.com
10 CA Bharat Aasdhir Savla Kakarva 2004-2005 bharatasavla@gmail.com
11 Dr. Umesh Rupshi Nisar Bhachau 2005-2006 umeshnisar@rediffmail.com
12 CA Shailesh Chandrakant Nandu Bhachau 2006-2007 shaileshnandu@gmail.com
13 CA Chetan Hirji Chhadwa Suvai 2007-2008 chetan.chhadwa@gmail.com
14 CA Navin Keshavji Nisar Bhachau 2008-2009 navin_nishar@yahoo.co.in
15 Mr. Manilal Juthalal Karia Rav 2009-2010 mjkaria@hotmail.com
16 Mr. Jayesh Shamji Gindra Adhoi 2010-2011 jayeshgindra@gmail.com
17 CA Nitin Harakhchand Gada Samakhiari 2011-2012 nemigada@gmail.com
18 CA Pravin Chapshi Gala Bhachau 2012-2013 pravingalaca@yahoo.com
19 CA. Kishor Ramji Gala Lakadia 2013-2014 kgalaca@gmail.com
20 CA. Dhiraj Parbat Satra Bhachau 2014-2015 cadhirajsatra@gmail.com
21 Mr. Vipul Maganlal Gada Lakadia 2015-2016 vipulgada@gmail.com
22 CA. Vinod Motilal Savla Suvai 2016-2017 shahsavla@gmail.com
23 Sol. Leena Jayesh Gala Aadhoi 2017-2018 sfalegal@hotmail.com
24 Mrs. Sharmistha Chunilal Gala Lakadiya 2018-2019 scshah8270@gmail.com
25 Mrs. Kalpana Jayesh Gindra Aadhoi 2019-2020 kalpanagindra@gmail.com
26 Mr. Paresh Velji Hothi Shah/Gala Bhachau 2020-2021 helpparesh@hotmail.com

SUB – COMMITTEES :
School Scholarship Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 Mr. Jayesh Shamji Gindra Chairperson Aadhoi jayeshgindra@gmail.com
2 Mrs. Sharmistha Chunilal Gala Vice- Chairperson Lakadiya scshah8270@gmail.com
3 Mr. Jitendra Popatlal Nandu Convenor Kharoi jitunandu@gmail.com
4 Ms. Mittal Mansukhlal Gada/Shah Co-Convenor Lakadiya mitushah23@gmail.com
5 Dr. Girdhan Popatlal Gada Member Lakadiya drgirdhangada@yahoo.com
6 Mr. Paresh Velji Gala Member Bhachau helpparesh@hotmail.com
7 CA. Dhiraj Parbat Satra Member Bhachau cadhirajsatra@gmail.com
8 CA. Vinod Motilal Savla Member Suvai shahsavla@gmail.com
9 Mr. Manilal Juthalal Karia Member Rav mjkaria@hotmail.com
10 Adv. Girish Khimji Shah Member Nutan Trambo silkmuseum@hotmail.com
11 CA Shantilal Jagshi Gala Member Lakadiya sgalaca@gmail.com
12 Sol. Leena Jayesh Gala Member Aadhoi sfalegal@hotmail.com
13 Mr. Kishor Kheraj Shah/Gada Member Lakadiya kkshah22@yahoo.com
14 Mr. Bhavesh Kantilal Nisar Member Kharoi bhavesh_nisar@rediffmail.com
15 Mr. Nitin Vaghji Chhadva/Shah Member Samkhiyari 007nvs@gmail.com
16 Mr. Prakash Amrutlal Chhadva Member Bhachau chhadvap@gmail.com
17 Adv. Haresh Nanji Gada Member Thoriyari haresh_nanji@yahoo.com
18 Mrs. Hemangi Jay Gala Member Samkhiyari hemakhutiya@gmail.com
19 Mr. Avi Magan Nandu Member Lakadiya avinandu530@gmail.com
20 Mrs. Kalpana Jayesh Gindra Member Aadhoi kalpanagindra@gmail.com

Book Bank Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 Mr. Vipul Maganlal Gada Chairperson Lakadia vipulgada@gmail.com
2 Mr. Paresh Velji Gala Vice- Chairperson Bhachau helpparesh@hotmail.com
3 Mr. Avi Magan Nandu Convenor Lakadia avinandu530@gmail.com
4 Mr. Praful Kanji Nandu/Shah Co-Convenor Kakarva salsaindia@gmail.com
5 CA. Dhiraj Parbat Satra Member Bhachau cadhirajsatra@gmail.com
6 CA Navin Keshavji Nisar Member Bhachau navin_nishar@yahoo.co.in
7 Mr. Ramnik Jayntilal Mota Member Suvai ramniklal.mota@gmail.com
8 Mr. Kunal Velji Faria Member Bhachau kunalfaria@gmail.com
9 Mr. Jitesh Velji Karia Member Kakarva jiteshkaria77@gmail.com
10 Mrs. Hemangi Jay Gala Member Samkhiyari hemakhutiya@gmail.com
11 Mr. Kumar Velji Dedhia Member Bhachau kumded@gmail.com
12 Mrs. Sharmistha Chunilal Gala Member Lakadiya scshah8270@gmail.com
13 Sol. Leena Jayesh Gala Member Aadhoi sfalegal@hotmail.com
14 Ms. Mittal Mansukhlal Gada/Shah Member Lakadiya mitushah23@gmail.com
15 Vinod Nenshi Buricha Member Aadhoi yashvicreation@rocketmail.com
16 Mansi Prakash Chhadwa Member Bhachau mansichhadva@gmsil.com
17 Charmi Shamji Nandu Member Bhachau charmi96nandu@gmail.com
18 Hardik Dinesh Gala Member Samkhiyari galahardik7@gmail.com

Counseling Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 Sol. Leena Jayesh Gala Chairperson Aadhoi sfalegal@hotmail.com
2 CA. Vinod Motilal Savla Vice- Chairperson Suvai shahsavla@gmail.com
3 Mr. Kunal Velji Faria Convenor Bhachau kunalfaria@gmail.com
4 Mrs. Hemangi Jay Gala Co-Convenor Samkhiyari hemakhutiya@gmail.com
5 CA Pravin Champsi Gala Member Bhachau pravingalaca@yahoo.com
6 Dr. Girdhan Popatlal Gada Member Lakadiya drgirdhangada@yahoo.com
7 CA Chetan Hirji Chhadwa Member Suvai chetan.chhadwa@gmail.com
8 Dr. Umesh Rupshi Nisar Member Bhachau umeshnisar@rediffmail.com
9 Mrs. Kalpana Jayesh Gindra Member Aadhoi kalpanagindra@gmail.com
10 Mr. Jitendra Jivraj Shah/Karia Member Kakarva jeetukaria4@gmail.com
11 CA Ankur Bhanji Nisar Member Bharudiya ankur.nishar@gmail.com
12 CA Mayur Khetsi Nisar Member Aadhoi mayur@dalaldoctor.com
13 CA Jigar Mulchand Savla Member Lakadiya savlajigar126@gmail.com
14 Mr. Parag Manilal Chheda Member Manafra paragchheda6687@gmail.com
15 Mrs. Meenakshi Pravin Gala Member Bhachau mpgalaba@gmail.com
16 Mrs. Pushpa Chetan Chhadwa Member Suvai pushpa.chhadwa@gmail.com
18 Mr. Avi Magan Nandu Member Lakadiya avinandu530@gmail.com
19 CA Shantilal Jagshi Gala Member Lakadiya sgalaca@gmail.com
20 Mrs. Sharmistha Chunilal Gala Member Lakadiya scshah8270@gmail.com

Business Clinic

Sr No Name Designation Village Email Id
1 CA Chetan Hirji Chhadva Chairman Suvai chetan.chhadwa@gmail.com
2 CA Shantilal Jagshi Gala Convener Lakadia sgalaca@gmail.com
3 CA Hasmukh Nanji Gada Member Lakadia hasmukh@hsconsulting.in
4 CA Nitin Harakhchand Gada Member Samakhiari nitingada99@gmail.com
5 CA Pravin Champshi Gala Member Bhachau pravingalaca@yahoo.com
6 Mr. Jayesh Shamji Gindra Member Adhoi jayeshgindra@gmail.com
7 CA Pravin Nanji Gala Member Nandasar pravin.nipra@gmail.com
8 Paresh Velji Gala Member Bhachau helpparesh@hotmail.com
9 Kalpana Jayesh Shah (Gindra) Member Aadhoi kalpanagindra@gmail.com
10 CA Shantilal Jagshi Gala Member Lakadia sgalaca@gmail.com
11 Jitesh Velji Karia Member Kakarva jiteshkaria77@yahoo.com
12 Mittal Mansukhlal Gada Member Lakadia mitushah23@gmail.com
13 Chirag Meghji Shah Member Lakadia adv.shah@hotmail.com

Professional Development Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 CA Nitin Harakhchand Gada Chairman Samakhiari nitingada99@gmail.com
2 CA. Rajesh Devji Satra Convener Bharudia rajeshsatra_1987@yahoo.com
3 Adv. Ankit Lalji Shah (Zalani) Co-convener Bhachau ankitzalani_89@yahoo.com
4 Jitesh Velji Karia Member Kakarva jiteshkaria77@yahoo.com
5 Prakash Amrutlal Chhadva Member Bhachau chhadvap@gmail.com
6 Vipul Maganlal Gada Member Lakadia vipulgada@gmail.com
7 Kunal Velji Faria Member Bhachau kunalfaria@gmail.com

Hostel Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 Dr. Rasik Shamji Shah Chairman Adhoi rasiksshah@yahoo.co.in
2 CA Pravin Nanji Gala Convener Nandasar pravin.nipra@gmail.com
3 Mr. Jayesh Shamji Gindra Co-convener Adhoi jayeshgindra@gmail.com
4 Mr. Girish Khimji Shah Member Nutan Trambau silkmuseum@hotmail.com
5 CA Navin Keshavji Nisar Member Bhachau navin_nishar@yahoo.co.in
6 Mr. Manilal Juthalal Karia Member Rav mjkaria@hotmail.com
7 CA Pravin Champshi Gala Member Bhachau pravingalaca@yahoo.com
8 Dr. Girdhan Popatlal Gada Member Lakadia drgirdhangada@yahoo.com
9 CA Nitin Harakhchand Gada Member Samakhiari nitingada99@gmail.com
10 CA Kishore Ramji Gala Member Lakadia kgalaca@gmail.com
11 CA Dhiraj Parbat Satra Member Bhachau cadhirajsatra@gmail.com
12 Sol. Leena Jayesh Shah (Gala) Member Aadhoi sfalegal@gmail.com