Committee

OFFICE BEARER’S FOR 2019-2020

Sr No Name Village Designation Email Id
1 Kalpana Jayesh Shah/Gindra Aadhoi President kalpanagindra@gmail.com
2 Paresh Velji Shah Bhachau 1st Vice President helpparesh@hotmail.com
3 CA. Shantilal Jagshi Gala Lakadia 2nd Vice President sgalaca@gmail.com
4 Jitendra Jivraj Shah Kakarva Secretary jeetukaria4@gmail.com
5 Bhavesh Kantilal Nisar Kharoi 1st Jt Secretary bhavesh_nisar@rediffmail.com
6 Kunal Velji Faria Bhachau 2nd Jt. Secreatry kunalfaria@gmail.com
7 Jitendra Popatlal Nandu Kharoi Treasurer jitunandu@gmail.com ; jitu@eurodecor.co.in
8 CS. Namrata Chirag Shah Lakadia Jt. Treasurer freindlynam@gmail.com ; namrata_9485@yahoo.co.in

COMMITTEE MEMBERS for 2019-20

Sr No Name Village Designation Email Id
1 Prakash Amrutlal Chhadva Bhachau Member aquilaINDIA@gmail.com
2 Jitesh Velji Karia Kakarva Member jiteshkaria77@yahoo.com
3 CA Tushar Karamshi Gada Manafra Member tushargada@rediffmail.com
4 Adv. Ankit Lalji Shah (Gala) Bhachau Member ankitshahmumbai99@gmail.com
5 Mittal Mansukhlal Shah (Gada ) Lakadiya Member mitushah23@gmail.com
6 CA Rajesh Devji Satra Bharudiya Member satra.rajesh@gmail.com
7 Sol. Chirag Meghji Shah Lakadiya Member adv.shah@hotmail.com
8 Dr. Dipti Nilesh Shah Kharoi Member drdipti.shah@yahoo.com
9 Dr. Bipin Rupshi Shah/Karia Bhachau Member drbipinrshah@gmail.com
10 Ramniklal Jayantilal Mota Suvai Member ramniklal.mota@gmail.com
11 Parag Manilal Chheda Manafra Member paragchheda6687@gmail.com
12 Avi Maganlal Nandu Lakadiya Member avinandu530@gmail.com
13 Hemangi Rajesh Khuthiya Bhachau navagam Member hemakhutiya@gmail.com
14 Nitin Vaghji Hemraj Chhadwa Samkhiyari Member 007nvs@gmail.com
15 CA Jigar Mulchand Savla Lakadiya Member savlajigar126@gmail.com
16 CA Mayur Khetsi Gela Nisar Aadhoi Member Mayur@dalaldoctor.com

PAST PRESIDENTS

Sr. No Name Village Year Email Id
1 CA Shantilal Ratanshi Satra Suvai 1994-1996 srsatra@yahoo.com
2 CA Pravin Nanji Gala Nandasar 1996-1997 pravin.nipra@gmail.com
3 Mr. Narendra Ramji Visaria Bhachau 1997-1998 narendrars@gmail.com ; narendrashah@hotmail.com
4 Advt. Lata Ratanshi Chheda Kharoi 1998-1999 laxinform@yahoo.in
5 Dr. Rasik Shamji Shah Adhoi 1999-2000 rasiksshah@yahoo.co.in
6 CA Pravin Champshi Gala Bhachau 2000-2001 pravingalaca@yahoo.com ; greatpc@rediffmail.com
7 CA Hasmukh Nanji Gada Lakadia 2001-2002 hasmukh.shah@hscollp.in
8 Dr. Girdhan Popatlal Gada Lakadia 2002-2003 drgirdhangada@yahoo.com
9 Mr. Girish Khimji Shah Nutan Trambau 2003-2004 silkmuseum@hotmail.com
10 CA Bharat Asdhir Savla Kakarva 2004-2005 bharatasavla@gmail.com
11 Dr. Umesh Rupshi Nisar Bhachau 2005-2006 umeshnisar@rediffmail.com
12 CA Shailesh Chandrakant Nandu Bhachau 2006-2007 shaileshnandu@gmail.com
13 CA Chetan Hirji Chhadwa Suvai 2007-2008 chetan.chhadwa@gmail.com
14 CA Navin Keshavji Nisar Bhachau 2008-2009 navin_nishar@yahoo.co.in
15 Mr. Manilal Juthalal Karia Rav 2009-2010 mjkaria@hotmail.com
16 Mr. Jayesh Shamji Gindra Adhoi 2010-2011 jayeshgindra@gmail.com
17 CA Nitin Harakhchand Gada Samakhiari 2011-2012 nemigada@gmail.com
18 CA Pravin Champshi Gala Bhachau 2012-2013 pravingalaca@yahoo.com
19 CA. Kishore Ramji Gala Lakadia 2013-2014 kgalaca@gmail.com
20 CA. Dhiraj Parbat Satra Bhachau 2014-2015 cadhirajsatra@gmail.com ; dhiraj.satra@monarchinnovative.com
21 Vipul Maganlal Gada Lakadia 2015-2016 vipulgada@gmail.com
22 CA. Vinod Motilal Savla Suvai 2016-2017 shahsavla@gmail.com
23 Sol. Leena Jayesh Shah (Gala) Aadhoi 2017-2018 sfalegal@hotmail.com ; leena_vadhan@rediffmail.com
24 Dr. Sharmistha Chunilal Shah/Gala Lakadiya 2018-2019 scshah8270@gmail.com

 

SUB – COMMITTEES :
School Scholarship Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 Adv. Girish Khimji Shah Chairman Nutan Trambau silkmuseum@hotmail.com
2 CA Vinod Motilal Savla Vice Chairman Suvai shahsavla@gmail.com
3 Mr. Jitendra Popatlal Nandu Convener Kharoi jitunandu@gmail.com
4 Dr. Sharmishtha Chunilal Gala 1st Co-Convener Lakadia sharmisthashah8270@hotmail.com
5 Jitendra Jivraj Karia 2nd Co-Convener Kakarva jitu_4karia@yahoo.com
6 Dr. Girdhan Popatlal Gada Member Lakadia drgirdhangada@yahoo.com
7 Mr. Jayesh Shamji Gindra Member Adhoi jayeshgindra@gmail.com
8 Mr. Manilal Juthalal Karia Member Rav mjkaria@hotmail.com
9 CA Pravin Champshi Gala Member Bhachau pravingalaca@yahoo.com
10 CA Nitin Harakhchand Gada Member Samakhiari nitingada99@gmail.com
11 CA Kishore Ramji Gala Member Lakadia kgalaca@gmail.com
12 CA Dhiraj Parbat Satra Member Bhachau cadhirajsatra@gmail.com
13 Vipul Maganlal Gada Member Lakadia vipulgada@gmail.com
14 Bhavesh Kantilal Nisar Member Kharoi bhavesh_nisar@rediffmail.com
15 Prakash Amrutlal Chhadva Member Bhachau aquilaINDIA@gmail.com
16 Mittal Mansukhlal Gada Member Lakadia mitushah23@gmail.com
17 CA Rajesh Devji Satra Member Bharudiya satra.rajesh@gmail.com
18 Nitin Vaghji Chhadva Member Samakhiari 007nvs@gmail.com
19 Avi Maganlal Nandu Member Lakadiya avinandu530@gmail.com
20 Hemangi Rajesh Khutiya Member Bhachau Navagam hemakhuthiya@gmail.com

 

Book Bank Committee

Sr No Name Designation village Email Id
1 Vipul Maganlal Gada Chairman Lakadia vipulgada@gmail.com
2 CA Navin Keshavji Nisar Vice Chairman Bhachau navin_nishar@yahoo.co.in
3 CS Namrata Chirag Shah Convener Lakadia freindlynam@gmail.com
4 Priyanka Jigar Gada 1st Co-Convener Bhachau galapriyanka89@gmail.com
5 Ramniklal Jayantilal Mota 2nd Co-Convener Suvai ramniklal.mota@gmail.com
6 Avi Maganlal Nandu Member Lakadia avinandu530@gmail.com
7 Hemangi Rajesh Khuthiya Member Bhachau Navagam hemakhuthiya@gmail.com
8 Kunal Velji Faria Member Bhachau kunalfaria@gmail.com
9 Jitesh Velji Karia Member Kakarva jiteshkaria77@yahoo.com
10 Meet Shantilal Gala Member Aadhoi meetgala786@gmail.com
11 Vinod Nenshi Boricha Member Adhoi
12 Geeta Damji Gada Member Samkhiyari
13 Hardik Dinesh Gala Member Samkhiyari
14 Aayushi Jayesh Gada Member Samkhiyari
15 Charmi Shamji Nandu Member Bhachau

 

Counseling Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 CA Chetan Hirji Chhadwa Chairman Suvai chetan.chhadwa@gmail.com
2 Dr. Girdhan Popatlal Gada Vice Chairman Lakadia drgirdhangada@yahoo.com
3 Kalpana Jayesh Shah (Gindra) Convener Aadhoi kalpanagindra@gmail.com
4 Kunal Velji Faria 1st Co-Convener Bhachau kunalfaria@gmail.com
5 Parag Manilal Chheda 2nd Co-Convener Manafra paragchheda@ymail.com
6 Sharmishtha Chunilal Gala Member Lakadia sharmisthashah8270@hotmail.com
7 Dr. Umesh Rupshi Nisar Member Bhachau umeshnisar@rediffmail.com
8 Jitesh Velji Karia Member Rav jiteshkaria77@yahoo.com
9 CA. Tushar Karmshi Gada Member Manafra tushargada@rediffmail.com
10 Ramniklal Jayantilal Mota Member Suvai ramniklal.mota@gmail.com
11 Avi Maganlal Nandu Member Lakadia avinandu530@gmail.com
12 Hemangi Rajesh Khutiya Member Bhachau Navagam hemakhuthiya@gmail.com
13 Dr. Dipti Nilesh Shah Member Kharoi drdipti.shah@yahoo.com

 

Business Clinic

Sr No Name Designation Village Email Id
1 CA Chetan Hirji Chhadva Chairman Suvai chetan.chhadwa@gmail.com
2 CA Shantilal Jagshi Gala Convener Lakadia sgalaca@gmail.com
3 CA Hasmukh Nanji Gada Member Lakadia hasmukh@hsconsulting.in
4 CA Nitin Harakhchand Gada Member Samakhiari nitingada99@gmail.com
5 CA Pravin Champshi Gala Member Bhachau pravingalaca@yahoo.com
6 Mr. Jayesh Shamji Gindra Member Adhoi jayeshgindra@gmail.com
7 CA Pravin Nanji Gala Member Nandasar pravin.nipra@gmail.com
8 Paresh Velji Gala Member Bhachau helpparesh@hotmail.com
9 Kalpana Jayesh Shah (Gindra) Member Aadhoi kalpanagindra@gmail.com
10 CA Shantilal Jagshi Gala Member Lakadia sgalaca@gmail.com
11 Jitesh Velji Karia Member Kakarva jiteshkaria77@yahoo.com
12 Mittal Mansukhlal Gada Member Lakadia mitushah23@gmail.com
13 Chirag Meghji Shah Member Lakadia adv.shah@hotmail.com

 

Professional Development Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 CA Nitin Harakhchand Gada Chairman Samakhiari nitingada99@gmail.com
2 CA. Rajesh Devji Satra Convener Bharudia rajeshsatra_1987@yahoo.com
3 Adv. Ankit Lalji Shah (Zalani) Co-convener Bhachau ankitzalani_89@yahoo.com
4 Jitesh Velji Karia Member Kakarva jiteshkaria77@yahoo.com
5 Prakash Amrutlal Chhadva Member Bhachau chhadvap@gmail.com
6 Vipul Maganlal Gada Member Lakadia vipulgada@gmail.com
7 Kunal Velji Faria Member Bhachau kunalfaria@gmail.com

 

Hostel Committee

Sr No Name Designation Village Email Id
1 Dr. Rasik Shamji Shah Chairman Adhoi rasiksshah@yahoo.co.in
2 CA Pravin Nanji Gala Convener Nandasar pravin.nipra@gmail.com
3 Mr. Jayesh Shamji Gindra Co-convener Adhoi jayeshgindra@gmail.com
4 Mr. Girish Khimji Shah Member Nutan Trambau silkmuseum@hotmail.com
5 CA Navin Keshavji Nisar Member Bhachau navin_nishar@yahoo.co.in
6 Mr. Manilal Juthalal Karia Member Rav mjkaria@hotmail.com
7 CA Pravin Champshi Gala Member Bhachau pravingalaca@yahoo.com
8 Dr. Girdhan Popatlal Gada Member Lakadia drgirdhangada@yahoo.com
9 CA Nitin Harakhchand Gada Member Samakhiari nitingada99@gmail.com
10 CA Kishore Ramji Gala Member Lakadia kgalaca@gmail.com
11 CA Dhiraj Parbat Satra Member Bhachau cadhirajsatra@gmail.com
12 Sol. Leena Jayesh Shah (Gala) Member Aadhoi sfalegal@gmail.com