વર્તમાન સમિતિ 2023-24

2023-2024 ના ઓફિસ બેરર્સ

અનુક્રમ નામ  ગામ પદ ઈમેલ આઈડી
1શ્રી.ભાવેશ કાંતિલાલ શિવજી નિશર ખારોઈ પ્રમુખ bhavesh_nisar@rediffmail.com
2 CA શાંતિલાલ જગશી લધુ ગાલા લાકડીયા પ્રથમ ઉપપ્રમુખ sgalaca@gmail.com
3 શ્રી. પ્રકાશ અમૃતલાલ કેશવજી છાડવા ભચાઉ દ્વિતીય ઉપપ્રમુખ chhadvap@gmail.com
4 શ્રી કુણાલ વેલજી શિવજી ફરીયા ભચાઉ સચિવ kunalfaria@gmail.com
5 શ્રીમતી હેમાંગી જય દિનેશ ગાલા સામખીયારી પ્રથમ સંયુક્ત સચિવ hemakhutiya@gmail.com
6 શ્રીમતી મિત્તલ જેનીશ વિસરીયા ભચાઉ દ્વિતીય સંયુક્ત સચિવ mitushah23@gmail.com
7 શ્રી કિશોર ખેરાજ વાઘજી શાહ/ગડા લાકડીયા ખજાનચી mactwo15@gmail.com
8 CA મયુર ખેતશી ગેલા નિસર અધોઈ સંયુક્ત ખજાનચી Mayur@dalaldoctor.com

2023-24 માટે સમિતિના સભ્યો

અનુક્રમ નામ  ગામ પદ ઈમેલ આઈડી
1 ડો.દીપ્તિ નિલેશ ખીમજી શાહ ખારોઈ સમિતિ
સભ્ય
dr.diptishah1512@gmail.com
2 જીતેશ વેલજી ભુરાલાલ કારીયા કકરવા સમિતિ
સભ્ય
jiteshkaria77@yahoo.com
3 ડો. બિપિન રૂપશી ભચુ કારીયા/શાહ ભચાઉ સમિતિ
સભ્ય
drbipinrshah@gmail.com
4 નીતિન વાઘજી હેમરાજ છાડવા/શાહ સામખીયારી સમિતિ
સભ્ય
007nvs@gmail.com
5 શ્રીમતી નિશા પ્રકાશ અમૃતલાલ છાડવા  ભચાઉ
સમિતિ
સભ્ય
chhadvanp@gmail.com
6 CA જીગર મૂળચંદ હીરજી સાવલા  લાકડીયા સમિતિ
સભ્ય
savlajigar126@gmail.com
8 અવિ મગનલાલ દેસર નંદુ લાકડીયા
સમિતિ
સભ્ય
avinandu530@gmail.com
9 એડવો. લતેશ વેલજી ફરિયા ભચાઉ સમિતિ
સભ્ય
lateshfariya@gmail.com
10 એડ. હરેશ નાનજી ભચુ ગડા થોરિયારી સમિતિ
સભ્ય
haresh_nanji@yahoo.com
11 ડો.આશીતા મોતીલાલ નાનજી ગડા
લાકડીયા સમિતિ
સભ્ય
libran.aashu@gmail.com
12 શ્રીમતી મીનાક્ષી પ્રવિણ ચાંપશી ગાલા ભચાઉ સમિતિ
સભ્ય
mpgalaba@gmail.com
13 શ્રી પ્રફુલ કાનજી રાણા નંદુ/શાહ  કકરવા સમિતિ
સભ્ય
salsaindia@gmail.com
14 શ્રીમતી પુષ્પા ચેતન હિરજી છાડવા સુવઈ સમિતિ
સભ્ય
pushpa.chhadwa@gmail.com
15 CA લિતેશ કોરશી હરખચંદ ગડા  ભચાઉ સમિતિ
સભ્ય
liteshgada@gmail.com
16 કુમાર વેલજી કરસન દેઢિયા ભચાઉ-
નવાગામ
સમિતિ
સભ્ય
kumded@gmail.com
17 ડો.નિલમ પિયુષ રવજી ગડા સામખીયારી સમિતિ
સભ્ય
archanashahf5@gmail.com

Past Presidents of SVGA

Sr. No નામ  ગામ Year ઈમેલ આઈડી
1 CA શાંતિલાલ રતનશી સત્રા સુવઈ 1994-1996 srsatra@yahoo.com
2 CA પ્રવિણ નાનજી ગાલા નંદાસર 1996-1997 pravin.nipra@gmail.com
3 શ્રી નરેન્દ્ર રામજી વિસારીયા (એમ.બી.એ.) ભચાઉ 1997-1998 narendrars@gmail.com
4 એડ. લતા રતનશી છેડા ખારોઈ 1998-1999 laxinform@yahoo.in
5 ડો. રસીક શામજી ગિંદ્રા આધોઈ 1999-2000 rasiksshah@yahoo.co.in
6 CA પ્રવિણ ચાંપશી ગાલા ભચાઉ 2000-2001 pravingalaca@yahoo.com
7 CA હસમુખ નાનજી ગડા લાકડીયા 2001-2002 hasmukh.shah@hscollp.in
8 ડો. ગિરધન પોપટલાલ ગડા લાકડીયા 2002-2003 drgirdhangada@yahoo.com
9 એડ. ગિરીશ ખીમજી શાહ  નૂતન ત્રમ્બો 2003-2004 silkmuseum@hotmail.com
10 CA ભરત આસ્ધિર સાવલા કકરવા 2004-2005 bharatasavla@gmail.com
11 ડો.ઉમેશ રૂપશી નિસર ભચાઉ 2005-2006 umeshnisar@rediffmail.com
12 CA શૈલેષ ચંદ્રકાંત નંદુ ભચાઉ 2006-2007 shaileshnandu@gmail.com
13 CA ચેતન હીરજી છાડવા સુવઈ 2007-2008 chetan.chhadwa@gmail.com
14 CA નવીન કેશવજી નિસર ભચાઉ 2008-2009 navin_nishar@yahoo.co.in
15 શ્રી મણિલાલ જૂથાલાલ કારિયા રવ 2009-2010 mjkaria@hotmail.com
16 શ્રી જયેશ શામજી ગિંદ્રા આધોઈ 2010-2011 jayeshgindra@gmail.com
17 CA નિતિન હરખચંદ ગડા સામખીયારી 2011-2012 nemigada@gmail.com
18 CA પ્રવિણ ચાંપશી ગાલા ભચાઉ 2012-2013 pravingalaca@yahoo.com
19 CA કિશોર રામજી ગાલા લાકડીયા 2013-2014 kgalaca@gmail.com
20 CA ધીરજ પરબત સત્રા ભચાઉ 2014-2015 cadhirajsatra@gmail.com
21 શ્રી વિપુલ મગનલાલ ગડા  લાકડીયા 2015-2016 vipulgada@gmail.com
22 શ્રી વિનોદ મોતીલાલ સાવલા સુવઈ 2016-2017 shahsavla@gmail.com
23 સોલ. લીના જયેશ ગાલા અધોઈ 2017-2018 sfalegal@hotmail.com
24 શ્રીમતી શર્મિષ્ઠા ચુનીલાલ ગાલા લાકડીયા 2018-2019 scshah8270@gmail.com
25 શ્રીમતી કલ્પના જયેશ ગિંદ્રા અધોઈ 2019-2020 kalpanagindra@gmail.com
26 શ્રી પરેશ વેલજી હોથી શાહ/ગાલા ભચાઉ 2020-2021 helpparesh@hotmail.com
27 શ્રી જિતેન્દ્ર જીવરાજ કોરશી શાહ/કારિયા કકરવા 2021-2022 jeetukaria4@gmail.com
28 શ્રી જિતેન્દ્ર પોપટલાલ ભચુ નંદુ
ખારોઈ
2022-2023 jitu@eurodecor.co.in

SUB – COMMITTEES

School Scholarship Committee

અનુક્રમ નામ પદ ગામ
1 શ્રી જયેશ શામજી ગિંદ્રા અધ્યક્ષ અધોઈ
2 શ્રીમતી શર્મિષ્ઠા ચુનીલાલ ગાલા ઉપાધ્યક્ષ લાકડીયા
3 શ્રી જિતેન્દ્ર પોપટલાલ ભચુ નંદુ સંયોજક ખારોઈ
4 શ્રીમતી મિત્તલ જેનીશ વિસરીયા સહ સંયોજક ભચાઉ
5 ડો. ગિરધન પોપટલાલ ગડા સભ્ય લાકડીયા
6 શ્રી પરેશ વેલજી હોથી શાહ/ગાલા સભ્ય ભચાઉ
7 CA ધીરજ પરબત સત્રા સભ્ય ભચાઉ
8 શ્રી વિનોદ મોતીલાલ સાવલા સભ્ય સુવઈ
9 શ્રી મણિલાલ જૂથાલાલ કારિયા સભ્ય રવ
10 એડ. ગિરીશ ખીમજી શાહ સભ્ય નૂતન ત્રમ્બો
11 CA શાંતિલાલ જગશી લધુ ગાલા સભ્ય લાકડીયા
12 સોલ. લીના જયેશ ગાલા સભ્ય અધોઈ
13 શ્રી કિશોર ખેરાજ વાઘજી શાહ/ગડા સભ્ય લાકડીયા
14 શ્રી.ભાવેશ કાંતિલાલ શિવજી નિશર સભ્ય ખારોઈ
15 નીતિન વાઘજી હેમરાજ છાડવા/શાહ સભ્ય સામખીયારી
16 શ્રી. પ્રકાશ અમૃતલાલ કેશવજી છાડવા સભ્ય ભચાઉ
17 એડ. હરેશ નાનજી ભચુ ગડા સભ્ય થોરિયારી
18 શ્રીમતી હેમાંગી જય દિનેશ ગાલા સભ્ય સામખીયારી
19 અવિ મગનલાલ દેસર નંદુ સભ્ય લાકડીયા
20 શ્રીમતી કલ્પના જયેશ ગિંદ્રા સભ્ય અધોઈ

Book Bank Committee

અનુક્રમ નામ પદ ગામ
1 શ્રી વિપુલ મગનલાલ ગડા અધ્યક્ષ લાકડીયા
2 શ્રી પરેશ વેલજી હોથી શાહ/ગાલા ઉપાધ્યક્ષ ભચાઉ
3 અવિ મગનલાલ દેસર નંદુ સંયોજક લાકડીયા
4 શ્રી પ્રફુલ કાનજી રાણા નંદુ/શાહ સહ સંયોજક કકરવા
5 CA નવીન કેશવજી નિસર સભ્ય ભચાઉ
6 CA ધીરજ પરબત સત્રા સભ્ય ભચાઉ
7 સોલ. લીના જયેશ ગાલા સભ્ય અધોઈ
8 શ્રીમતી શર્મિષ્ઠા ચુનીલાલ ગાલા સભ્ય લાકડીયા
9 શ્રી કુણાલ વેલજી શિવજી ફરીયા સભ્ય ભચાઉ
10 શ્રીમતી હેમાંગી જય દિનેશ ગાલા સભ્ય સામખીયારી
11 કુમાર વેલજી કરસન દેઢિયા સભ્ય ભચાઉ
12 શ્રીમતી મિત્તલ જેનીશ વિસરીયા સભ્ય ભચાઉ

Counseling Committee

અનુક્રમ નામ પદ ગામ
1 સોલ. લીના જયેશ ગાલા અધ્યક્ષ અધોઈ
2 શ્રી વિનોદ મોતીલાલ સાવલા ઉપાધ્યક્ષ સુવઈ
3 શ્રી કુણાલ વેલજી શિવજી ફરીયા સંયોજક ભચાઉ
4 શ્રીમતી હેમાંગી જય દિનેશ ગાલા સહ સંયોજક સામખીયારી
5 CA પ્રવિણ ચાંપશી ગાલા સભ્ય ભચાઉ
6 ડો. ગિરધન પોપટલાલ ગડા સભ્ય લાકડીયા
7 CA ચેતન હીરજી છાડવા સભ્ય સુવઈ
8 ડો.ઉમેશ રૂપશી નિસર સભ્ય ભચાઉ
9 શ્રીમતી કલ્પના જયેશ ગિંદ્રા સભ્ય અધોઈ
10 શ્રી જિતેન્દ્ર જીવરાજ કોરશી શાહ/કારિયા સભ્ય કકરવા
11 CA અંકુર ભાણજી નિસાર સભ્ય Bharudiya
12 CA મયુર ખેતશી ગેલા નિસર સભ્ય અધોઈ
13 CA જીગર મૂળચંદ હીરજી સાવલા સભ્ય લાકડીયા
14 શ્રી પરાગ મણીલાલ છેડા સભ્ય Manafra
15 શ્રીમતી મીનાક્ષી પ્રવિણ ચાંપશી ગાલા સભ્ય ભચાઉ
16 શ્રીમતી પુષ્પા ચેતન હિરજી છાડવા સભ્ય સુવઈ
18 અવિ મગનલાલ દેસર નંદુ સભ્ય લાકડીયા
19 CA શાંતિલાલ જગશી લધુ ગાલા સભ્ય લાકડીયા
20 શ્રીમતી શર્મિષ્ઠા ચુનીલાલ ગાલા સભ્ય લાકડીયા
guGujarati