અમારો સંપર્ક કરો

શ્રી વાગડ ગ્રેજ્યુએટ્સ એસોસિએશન
એ/001, ગુલમહોર કો-ઓપ.એચ.એસ.જી.સોક., ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
પી.એલ. કાલે ગુરુજી માર્ગ, રાનડે રોડની બાજુમાં,
ભંડારી કો-ઓપ બેંકની બાજુમાં,
દાદર (ડબ્લ્યુ), મુંબઈ – 400 028.

ટેલી. નંબર: 022-24327842
મોબાઈલ. નંબર.: 9022313382
મિસ્ડ કોલ નં.: 022-61403603

ઓફિસનો સમય: સવારે 11 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધી (સોમવારે બંધ)

Location: https://goo.gl/maps/sSWYP6Z7RSEmEeej6

ઈ-મેઈલ: svgaindia@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/svgaindia
Twitter: https://twitter.com/SVGAINDIA
Instagram: https://www.instagram.com/svgaindia/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcIH7EhdiOr9s-st3I685bw

તમે તમારા વિસ્તારમાં અમારા કોઈ પણ "કમિટી મેમ્બર્સ"નો પણ સંપર્ક કરી શકો છો

guGujarati